© Copyright 2024 Digital Resolution

Administratorem danych osobowych jest Omnicom Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029777, REGON 010296560, NIP 5220005657 (zwana dalej „Administratorem”).

Państwa dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przesłanej za pośrednictwem powyższego formularza, a jeśli wyrażą Państwo na to zgodę – również w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji handlowej na telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda osoby uprawnionej.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Państwa dane będą przechowywane przez okres dopuszczalny powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do ewentualnego wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania formularza i udzielenia odpowiedzi.
  • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Phillp Rees, kontakt: [email protected]